Fietsen maken is ons ambacht, merken bouwen onze passie.

Algemene voorwaarden

 

POPAL | ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE JAN-2021

 

Deze algemene voorwaarden zijn na te lezen en op te slaan via www.popal.com

 

Definities 

Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden Popal – Consumenten versie 01.06.2020

 

Identiteit van de ondernemer: Popal

 • PMG Retail B.V., handelend onder de handelsnaam Popal, zijnde de partij die als verkoper of aanbieder van Producten optreedt.

 

Consument

 • De natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de partij die de Producten van Popal koopt, respectievelijk ingaat op een aanbieding van Popal en/of een overeenkomst aangaat met Popal.

 

Ontbindingsrecht

 • Het recht dat de Consument heeft om bij een overeenkomst op afstand / buiten de verkoopruimte binnen een termijn van veertien dagen te ontbinden zonder opgave van redenen.

 

Overeenkomst

 • Overeenkomst op afstand gesloten door Partijen.

 

Partijen

 • Popal en Consument gezamenlijk.

 

Producten

 • Alle producten, waaronder fietsen, fiets-onderdelen, kleding en accessoires die Popal aanbiedt aan de Consument.

 

1.   Identiteit Popal

 •   1.1. PMG Retail B.V. handelend onder de handelsnaam Popal, gevestigd en met bezoekadres aan de Huub van Doorneweg 2, 5151 DT te Drunen, Nederland. Popal, bereikbaar via +31 (0)416 205 205 en contact@popal.com. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 61194654. BTW- identificatienummer: NL854248584B01.

 

2.   Toepasselijkheid

 •   2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Popal als verkoper of aanbieder van Producten optreedt en de Consument als wederpartij optreedt. Van een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 • 2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Popal waarbij, voor de uitvoering ervan, derden zijn betrokken.
 • 2.3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Popal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden zijn in te zien en dat ze op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 2.4. Indien een Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

3.   Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 •   3.1. Indien het aanbod van Popal een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 •   3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Alle opgaven door Popal omtrent getallen, maten, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Popal staat er niet voor in dat er geen afwijkingen zullen voordoen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Popal niet. Indien het geleverde zodanig afwijkt van de opgaven van Popal dat de Consument in redelijkheid niet meer tot afname verplicht kan worden, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 •   3.3. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.4 en artikel 3.5 komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de Consument, door het plaatsen van de bestelling, het aanbod van Popal aanvaardt en door het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 •   3.4. Een aanbod van Popal vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is. In een dergelijk geval kan geen overeenkomst tot stand komen. Een aanbod op de website van Popal betreft derhalve een aanbod onder ontbindende voorwaarde.
 •   3.5. Popal kan binnen de wettelijke kaders onderzoeken of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Popal op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 •   3.6. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Popal passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Popal voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Popal daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 •   3.7. Popal zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Consument de volgende informatie meesturen, een en ander schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door een Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
    Contactgegevens van Popal waar de Consument met klachten terecht kan;
    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;

 

4.   Prijzen en betaling

 •   4.1. De in een aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief btw en gelden indien het Product wordt afgeleverd in de Europese Unie. Btw is niet verschuldigd in geval het Product wordt afgeleverd buiten de Europese Unie. In dat geval zijn mogelijk lokale belastingen of invoerrechten verschuldigd.
 •   4.2. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief transportkosten, tenzij anders is aangegeven.
 •   4.3. Betaling dient plaats te vinden in de valuta: Euro. De wisselkoers wordt vastgesteld door de creditcardmaatschappij respectievelijk de bank van de Consument (afhankelijk van de keuze van betalingsmiddel).
 •   4.4. De Consument kan de betaling verrichten middels elektronische betaling met iDEAL. De Consument kan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met de eigen bank. Betaling via creditcard van MasterCard of Visa is eveneens mogelijk. In geval van creditcardbetaling dient de Consument alle benodigde informatie te verstrekken zodat de bank van Popal het verschuldigde bedrag kan innen. Indien de Consument onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt, is Popal gerechtigd de betaling te weigeren en betaling op andere wijze te eisen. Popal is voorts gerechtigd bij niet tijdige betaling levering van het

 

Product waarvoor niet tijdig is betaald op te schorten respectievelijk de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

 •   4.5. Voor zover niet anders bepaald in de Overeenkomst dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Betalingen dienen in één keer plaats te vinden.

 

5.   Levering en risico overdracht

 •   5.1. De levering van het Product vindt plaats naar keuze van de Consument op een door de Consument gekozen (huis)adres. Popal is gerechtigd de levering uit te besteden aan een derde. 
 •   5.2. Het risico van verlies, beschadiging en/of waardevermindering berust bij Popal en gaat over op de Consument indien de levering heeft plaatsgevonden aan het (huis)adres van de Consument dan wel indien het Product in de macht is gekomen van de Consument.
 •   5.3. Indien een bestelling van de Consument bestaat uit meerdere Producten, behoudt Popal het recht om de Producten in deelleveringen aan de Consument te leveren en aldus het uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 •   5.4. Indien voor de levering van een Product een termijn is aangegeven geldt deze termijn als een streeftermijn en niet als fatale termijn. Desalniettemin zal Popal bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling door de Consument uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en tenzij de levering vertraging ondervindt. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht van Popal.

 

6.   Eigendomsvoorbehoud

 •   6.1. Popal behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar geleverde of te leveren Producten tot het moment van volledige betaling van alle bestaande vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Popal en Consument, als ook de vorderingen die Popal jegens de Consument mocht verkrijgen wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.
 •   6.2. Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op de Consument is overgegaan, mag de Consument de Producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op de Producten vestigen.

 

7.   Ontbindingsrecht

 •   7.1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Popal is gerechtigd de Consument naar de reden van de ontbinding te vragen, maar deze is niet tot opgave van reden(en) verplicht.
 •   7.2. Bovengenoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

  als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen; of

  als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

8.   Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 •   8.1. Tijdens de bedenktijd zoals omschreven in artikel 7.1 zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 •   8.2. De Consument is uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan hetgeen is toegestaan in het vorige lid van dit artikel.

 

9.   Uitoefening van het Ontbindingsrecht door de Consument en de kosten ervan

 

 •   9.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Ontbindingsrecht zoals vermeld in artikel 7, meldt hij dat binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor ontbinding dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Popal. Dit formulier is te vinden via FAQ op Popal.com bij retourneren.
 •   9.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Product retour aan het adres van Popal. Dit hoeft niet als Popal heeft aangeboden het Product zelf af te halen bij de Consument. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 •   9.3. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door Popal verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Ontbindingsrecht ligt bij de Consument.
 •   9.4. De Consument draagt de rechtstreekse kosten ( € 30,-) voor het terugzenden van het Product. Als Popal niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als Popal aangeeft deze kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 •   9.5. Als de Consument gebruik maakt van zijn Ontbindingsrecht worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

10.   Verplichtingen van de ondernemer bij uitoefening Ontbindingsrecht door Consument

 •   10.1. Als Popal de melding van ontbinding door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 •   10.2. Popal vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leverkosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem tot ontbinding meldt. Tenzij Popal aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of totdat de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 •   10.3. Popal gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 •   10.4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Popal de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

11.   Uitsluiting Ontbindingsrecht

 •   11.1. Popal kan de navolgende Producten uitsluiten van het Ontbindingsrecht, maar alleen als Popal dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:

  Maatwerk, zijnde volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

 

12.   Garantie

 •   12.1. Onverminderd andere rechten die de wet de Consument toekent, verstrekt Popal de fabrieksgarantie op haar Producten zoals is opgenomen in de garantiebewijzen die worden meegeleverd bij de levering van de Producten of (indien niet meegeleverd) op de website van de fabrikant van het betreffende Product staan.
 •   12.2. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het Product (artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden). 

 

13.   Aansprakelijkheid

 •   13.1. Popal staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid ende op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 •   13.2. De aansprakelijkheid van Popal is beperkt tot de nakoming van de in lid 1 omschreven verplichtingen, tenzij en voor zover anders voortvloeit uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen.
 •   13.3. Montage van geleverde Producten dient uitsluitend te geschieden door een erkend Popal-dealer. Popal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door incorrecte montage door Consument of een door hem aangewezen derde.
 •   13.4. Popal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard, welke is ontstaan doordat Popal is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 •   13.5. Popal is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, of andere vormen van zuivere vermogensschade schade, tenzij en voor zover anders voortvloeit uit dwingendrechtelijke rechtsbepalingen.

 

14.   Overmacht

 •   14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst jegens de andere partij in geval een der Partijen wegens overmacht wordt gehinderd tot nakoming. Onder overmacht wordt verstaan een van buitenaf komende oorzaak die niet te wijten is aan de schuld van de zich op overmacht beroepende partij en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van die partij komt. Een staking van het personeel en/of leverancier(s) van Popal geldt in ieder geval, doch niet uitsluitend, als overmacht.
 •   14.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

15.   Klachtenregeling

 •   15.1. Popal beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 •   15.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Popal.
 •   15.3. Bij Popal ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Popal binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een inhoudelijk antwoord op de klacht kan ontvangen.

 

16.   Toepasselijk recht en geschillen

 •   16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PMG partij is, is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt eveneens indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk buiten Nederland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

EINDE